توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی درگاههای پرداخت الکترونیک می باشد،این تحقیق در شش فصل به صورت جامع به بررسی درگاههای پرداخت الکترونیک می پردازد.در فصل اول به کلیات تحقیق پرداختیم در این فصل به بررسی اهمیت موضوع و اهداف تحقیق پرداختیم،در فصل دوم به مبانی الکترونیک دولت پرداختیم مزایا و کاربرد آن را توضیح دادیم.

در فصل سوم به بررسی درگاها(پورتال ها)پرداختیم و انواع پورتالها را بیان کردیم در فصل چهارم دستگاهای ATM را توضیح دادیم و در فصل پنجم به بررسی انواع پرتکل ها پرداختیم و در فصل ششم به ارزیابی ویژگی های انواع سیستم های پرداخت الكترونیك پرداختیم.این پروژه از نوع توصیفی و کتاب خانه ای می باشد و اطلاعات از سایت های معتبر می باشد.

 فهرست مطالب

فصل اول كلیات تحقیق

1-1 مقدمه 1

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مسئله 3

1-3 اهمیت وضرورت تحقیق. 4

1-4 هدف اصلی.. 8

1-5 اهداف فرعی.. 9

1-6 تاریخچه مطالعاتی.. 10

1-7 پیشینه تحقیق. 12

1-7-1 پیشینه شهر الكترونیك در ایران. 12

فصل دوم مبانی دولت الكترونیك

 2-1 دولت الکترونیکی : 14

2-1 دولت الکترونیکی : 15

2-2 مزایای دولت الكترونیكی: 15

2-3 زمینه‌های كاربرد دولت الكترونیكی: 15

2-4 شهرهای الكترونیكی: 16

2-5 مزایای شهر الكترونیكی: 16

2-6 آموزش الكترونیكی: 17

2-7 یادگیری شخصی : 18

2-8 یادگیری جمعی: 18

2-9 كلاسهای مجازی: 18

2-10 مزایای آموزش الكترونیكی: 18

2-11 تجارت الكترونیكی: 19

2-12 مزایای تجارت الكترونیكی: 20

2-13 معیارهای آمادگی برای دولت الکترونیک.. 21

2-13- 1 آمادگی دولت. 21

2-13- 2 آمادگی شهروندان. 22

2-13-3 آمادگی الکترونیکی و شبکهای. 22

2-13-3-1 چرا آمادگی الكترونیكی؟ 23

2-13-3-2 تعریف آمادگی الكترونیكی 24

2-13-3-3 اهداف و عینیتهای آمادگی الكترونیكی.. 26

2-14 امنیت در دولت الکترونیک.. 35

2-14-1 امنیت در شبکه 35

2-14-2 انواع حملههای تهدیدکننده در شبکه 35

2-14-3 خطرات شبکه 37

2-15 امن سازی دولت الکترونیک.. 39

2-15-1 پیادهسازی امنیت. 40

 فصل سوم تعریف در گاه ( پورتال)

3-1 درگاه یا پورتال. 43

3-1 درگاه یا پورتال. 44

3-2 تاریخچه خلاصه درگاه 45

3-2-1 نسل اول درگاه ها : 46

3-2-2 نسل دوم درگاه ها : 46

3-2-3 نسل سوم درگاه ها : 47

3-3 درگاه پرداخت الکترونیکی.. 48

3-4 عصر فناوری اطلاعات و علوم ارتباطات و دولت الكترونیكی.. 48

3-5 تعریف دروازه وب. 49

3-6 ویژگی های دروازه وب. 52

3-7 ماژول های رایج در یک دروازه وب: 55

3-8 رویدادها:عنوان، توضیح خلاصه و کامل، تاریخ انقضا 56

3-9 انواع دروازه وب: 57

3-10 مخاطب : مخاطب دروازه وب چه کسی است ؟ 58

3-11 پورتال چیست؟ 59

3-12 انواع پورتال. 60

3-12-1 پورتالهای شرکت یا سازمان (اینترانت) – پورتالهای کسب و کار به کارمندان (B2E) 60

3-12-1-1 مفهوم یک EIP 62

3-12-1-2 چالشهای که EIP میتواند آنها را اداره کند 62

3-12-1-3 منفعتهای بکارگیری EIP. 64

3-12-2 پورتالهای کسب و کار الکترونیکی (اکسترانت) 66

3-12-3 پورتالهای شخصی (WAP) 68

3-13 مولفه‌های عملیاتی پورتال‌ها 69

3-14 مولفه‌های فنی پورتال‌ها 74

3-15 توسعه یک زیراخت برای پورتال. 79

3-16 قالبهای XML در یک معماری دولت الکترونیک.. 80

3-16-1 XML چیست؟ 80

3-16-2 بكارگیری استاندارد XML در UK. 80

3-17 بکارگیری قالبها در معماری. 82

3-17-1 Xformها 82

3-17-2 ساختار 84

3-18 نقش کیوسکها در عملیات دولت الکترونیک.. 86

 فصل چهارم دستگاه ATM

 4-1 دستگاه های ATM و شبکه های ATM.. 88

4-1 دستگاه های ATM و شبکه های ATM.. 89

4-2 تاریخچه دستگاه های ATM.. 89

4-3 طرز كار اولین خودپردازها 90

4-4 غفلت از اولین‌ها 91

4-5 معماری مخابراتی ATM.. 92

4-6 تعریف مدولاسیون QAM.. 96

4-7 شبکه‌های ATM.. 97

4-7-1 شبکه‌های بسیار سریع 97

4-7-2 ATM در چه رده‌ای قرار دارد ؟ 98

4-8 مشخصه‌های فنی ATM.. 99

4-9 سلول ATM و سرآیند آن. 100

4-10 لایه‌های مدل ATM.. 101

4-10-1 لایه فیزیکی.. 101

4-10-2 لایه ATM.. 101

4-10-3 لایه تطبیق. 102

4-11 مقدمه ای درارتباط با به وجود امدن پروتكل ATM.. 102

4-12 ATMو بانكداری الكترونیكی.. 103

4-13 ATMو اموربانكی.. 104

4-14 امنیت و ATM.. 106

4-15 مفهوم ATM وشبکه های مبتنی بر ATM.. 107

4-16 مد انتقال آسنکرون یا ATM.. 108

4-17 مفهوم ATM.. 110

4-18 شبکه های مبتنی بر ATM.. 113

4-19 اجزاء ساختار شبکه ATM و مشخصات آن. 114

4-20 دورنمای ATM.. 117

4-21 همایش ATM.. 117

4-22 فرمت سلول ATM.. 118

4-22-1 عنوان سلول UNI 119

4-22-2 عنوان سلول NNI 123

4-23 مقایسه پکت ATM با پکت IP4 و IP6 123

4-24 انواع روشهای انتقال اطلاعات. 127

4-25 مقایسه شبکه ATM با اترنت گیگابیت. 128

4-26 شبکه های اتصال گرا : ATM , Frame , Relay , X.25 129

4-27 اتصالات منطقی ATM.. 130

4-28 استفاده های اتصال کانال مجازی. 132

4-29 خصوصیات مسیر مجازی -کانال مجازی. 133

4-30 سیگنالینگ کنترل. 134

4-31 انواع ارتباطات ATM.. 136

4-32 شناسه های ارتباطی 136

4-33 تکنولوژی قابل اطمینان. 137

4-33-1 قابلیت اطمینان بالا. 137

4-33-2 امنیت تضمین شده 138

4-34 پهنای باند کاملاً اختصاصی.. 138

4-35 کاهش هزینه راه اندازی. 139

4-36 ارتباط شبکه های اینترنت و ATM.. 140

4-37 اینترنت بی سیم. 141

4-38 ATM Skimming چیست و چگونه انجام می شود؟ (کلاهبرداری با شیوه جدید) 141

4-39 ATM Skimming چگونه انجام می شود؟ 142

4-40 نکات ایمنی برای مقابله با ATM Skimming. 143

4-41 نحوه عملکرد خودپرداز 143

4-42 خودپرداز به زبان های دیگر 145

 فصل پنجم پروتكل

5-1 پروتکل و انواع آن. 146

5-1 پروتکل و انواع آن. 147

5-1-1 Ethernet : 148

5-1-2 اترنت سریع : 148

5-1-3 Gigabit Ethernet: 149

5-1-4 LocalTalk: 149

5-1-5 حلقه ی علامت : 150

5-1-6 Fiber Distributed Data Interface:FDDI 150

5-1-7 Asynchronous Transfer Mode:ATM.. 150

 فصل ششم ارزیابی ویژگی های انواع سیستم های پرداخت الكترونیك

 6-1 مقدمه 153

6-2 تعریف مساله 155

6-3 پرداختهای اینترنتی.. 156

6-4 کدگذاری و کدگشایی.. 157

6-5 سیستم های پرداخت. 159

6-5-1 اهمیت سیستم های پرداخت. 160

6-5-2 سیستم های پرداخت و پایداری مالی.. 161

6-5-3 سیستم های پرداخت و كارایی اقتصادی. 162

6-5-4 ماهیت حضور موثر بانك مركزی در نظام پرداخت. 162

6-6 اصول بنیادین سیستم های پرداخت. 164

6-6-1 اصول سیستم های پرداخت. 166

6-7 وظایف بانك مركزی در اعمال اصول بنیادین. 167

6-8 اجزای سیستم پرداخت. 167

6-9 مروری بر سیستم های پرداخت الكترونیك. 168

6-9-1 سه ویژگی اصلی ابزارهای پرداخت. 170

6-10 انتقال وجوه الكترونیك. 171

6-11 كارت های پرداخت. 172

6-12 امضای دیجیتال. 173

6-13 تایید 174

6-14 رمزنگاری كلیدهای عمومی.. 174

6-15 تصدیق یا اجازه كتبی.. 175

6-15-1 مراجع اعتباری اجازه كتبی یا تصدیق. 176

6-15-2 Secure Socket Layer 176

6-15-3 پروتكل های انتقال متن های امن. 178

6-16 جیب یا كیف الكترونیك. 178

6-17 ویژگی های سیستم های پرداخت. 179

6-18 ارزیابی ویژگی های سیستم های پرداخت الكترونیك. 183

6-18-1 مزایا و معایب مدل های پرداخت. 183

6-19 کدگذاری. 187

6-19-1 معرفی و اصطلاحات. 187

6-19-3 سیستمهای کلید متقارن. 189

6-19-4 سیستمهای کلید نامتقارن. 191

6-19-5 کلیدها در رمزنگاری. 192

6-20 پروتکل امنیتی SSL چیست؟ 202

6-20-1 مکانیزم های تشکیل دهنده SSL. 203

6-20-3 الگوریتم های رمزنگاری پشتیبانی شده در SSL. 205

6-20-4 نحوه عملکرد داخلی پروتکل SSL. 205

6-21 کدگذاری به روش کلید متقارن. 208

6-22 الگوریتم کدگذاری DES. 209

6-23 کدگذاری به روش کلید عمومی یا کلید نامتقارن. 211

6-24 الگوریتم کدگذاری RSA. 212

6-25 امضای دیجیتالی.. 213

6-26 گواهینامه دیجیتالی.. 214

6-27 سلسله مراتب CA. 215

6-28 تصدیق شناسه 217

6-28-1 انواع تصدیق شناسه 218

6-29 جلوگیری از نفوذهای شبکهای. 219

6-29-1 سیستم تشخیص نفوذ IDS. 219

6-29-2 دیواره آتش.. 220

6-30 نتیجه گیری. 221

منابع: 224

فهرست اشکال

 شكل 1- مزایای دنیای شبكه ای. 34

شکل 2-طبقه بندی دروازه وب. 58

شکل 3 – معماری عمومی پورتال]سالکی 82[ 59

شکل 4- یک EIP، یک واسط واحد شخصی به همه سیستمها 62

شکل 5- مدل منطقی برای معماری پورتال [GOT 2002] 78

شکل 6-xform ها 83

شکل 7-نمائی از یک کیوسک. 86

شکل 8- هر دو شبکه ATM اختصاصی و عمومی می توانند صدا و تصویر و داده انتقال دهند. 109

شکل9- واسط های ویژه ATM که بین شبکه های عمومی و خصوصی فرق می گذارد. 114

شکل 10- یک شبکه ATM همراه با سوئیچ ها و EndPoint ها 116

شکل11- فرمت سلول ATM.. 118

شکل 12- انواع فرمت Header در ATM.. 119

شکل 13- فرمت Header سلول UNI 120

شکل14- فرمت Header سلول NNI 123

شکل15-ساختار پکت ATM.. 124

شکل16- ساختار پکت در IP4 126

شکل17- ساختار پکت در IP6 126

شکل 18- شناسه های ارتباطی ATM.. 137